За нас

Здравейте!

             Аз съм Стайко Симеонов и съм управител на ДИК-07 Симеонов ЕООД. Професионалната ми квалификация е електроинженер със специалност ел. подстанции и централи. С енергетика се занимавам от далечната 1977 г. като 25 г. работих в Електроснабдяване гр. Пловдив. Там преминах  почти през цялата административна йерархия – от ел. монтьор до гл. инженер.

          През 2006 г. станах един от съдружниците и управител на ДИК-06 ООД гр. Пловдив. След напускането ми оттам през 2007 г.,  с решение № 9101/2007 г. на ПОС, по фирмено дело №4737/2007г.  по описа на съда за 2007 г., регистрирах ДИК-07 Симеонов ЕООД, което е учредено изцяло с частен капитал в размер на 5000  лева разпределен в 100 дяла. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Стайко Цвятков Симеонов и има седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ж.к „Тракия” бл.99а, ап.9. Дружеството не е издавало банкови гаранции в полза на свои контрагенти и  не са предоставяни обезпечения  и ипотека на имоти с балансова стойност; няма съдебни, арбитражни или административни дела със съществен интерес, по които  е страна. Фирмата е вписана в регистъра БУЛСТАТ под номер 160125479, а в регистъра по ЗДДС  – BG160125479.

        Фирмата развива дейността си в цялостно изграждане на промишлени и битови ел. инсталации, реконструкция на съществуващи ел. уредби Ср. Н в подстанции, абонаментно поддържане на ел. уредби и инсталации в промишлени предприятия. Също така изгражда слаботокови, заземителни и гръмозащитни инсталации в промишлени и обществени сгради.

            Фирмата разполага с квалифициран ръководен и изпълнителски персонал, необходимия транспорт и механизация за изпълнението на договорите с отлично качество и в рамките на договорените срокове

                                               

Актуализация от на .